කර්නාන් නාමාවලිය >>>> මාර්ගගතව බලන්න   බාගත .zip කරුණාකර අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න වේගවත් සේවාදායකයක් තෝරන්න!අපේ ඉංග්රීසි සේවාදායකය බලන්න!අපේ චීන සේවාදායකයා හමුවන්න!


ලෙඩ් කැටරිරියිස් > පටිගත කිරීම > Product-List
110 / 240V AC SMD 5050 ලෑලි මාර්ග ආලෝකය110 / 240V AC SMD 2835 ලෑලි ආලෝකය110 / 240V AC SMD 5730 ලෑලි මාර්ග ආලෝකය110 / 240V AC SMD 3014 ලෑලි මාර්ග ආලෝකය
12V DC SMD 5050 ලෑලි ආලෝකය ආලෝකය110 / 240V AC SMD 5050 LED රැප් ලයිට්110 / 240V AC SMD 2835 LED රැප් ලයිට්110 / 240V AC SMD 5730 LED රැප් ලයිට්
110 / 240V AC SMD 3014 LED රැප් ලයිට්12V DC SMD 5050 LED රැප් ලයිට්කිසිදු Wire SMD 5730 සැහැල්ලු පටි ආලෝකය110V AC No Wire SMD 5730 සැහැල්ලු පටි ආලෝකය
240V AC Wire SMD 5730 සැහැල්ලු වීදුරු ආලෝකය110V AC Wire SMD 5730 LED ROPE LIGHT240V AC Wire SMD 5730 LED ROPE LIGHT12V DC LED නියොන් ෆ්ලෑෂ් ලයිට්
12V DC ලයිඩ් ලිහිණී ආලෝකය110 / 240V AC LED නියොන් ෆ්ලෑෂ් ආලෝකයචීනය LED ​​නියොන් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් ලයිඩ් ඩ්රයිප් ලයිට්


අනෙකුත් මාදිලි බලන්න >>
1. 110 / 240V AC 12V DC SMD 5050 2835 5730 3014 LED තීරු ආලෝකය
2.
3.

110 / 240V AC 12V DC SMD 5050 2835 5730 3014 LED තීරු ආලෝකය. ( 110 / 240V AC 12V DC SMD 5050 2835 5730 3014 LED තීරු ආලෝකය )

110 / 240V AC 12V DC SMD 5050 2835 5730 3014 LED තීරු ආලෝකය


Product Model List

ITEM NO. LED SIZE(mm) Power Consumption
KN-SMD5050-60P
60 PCs SMD 5050 16mm * 7mm
10 Watts/m
KN-SMD2835-276P
276Pcs SMD 2835 18mm * 7.5mm
10 Watts/m
KN-SMD2835-180P
180Pcs SMD 2835 18mm * 7.5mm
9 Watts/m
KN-SMD2835-144P
144Pcs SMD 2835 18mm * 7.5mm
8 Watts/m
KN-SMD2835-120P
120Pcs SMD 2835 15mm * 7.5mm
7 Watts/m
KN-SMD5730-120P
120Pcs SMD 5730 15mm * 7.5mm
10 Watts/m
KN-SMD5730-120P-C
120Pcs SMD 5730 18mm * 7.5mm
9 Watts/m
KN-SMD5730-72P
72Pcs SMD 5730 16mm * 7mm
7 Watts/m
KN-SMD3014-120P
120Pcs SMD 3014 15mm * 7mm
6 Watts/m
LED: SMD5050 is 20-22 lm,SMD2835 is 22~24 lm,SMD5730 is 40~45 lm,SMD3014 is 8~10 lm
COLOR: 3000K/4000K/6500K/RED/BLUE/GREEN/GOLDEN YELLOW/PINK,RGB(SMD 5050)
VOLTAGE: AC 220V-240V (AC 110V-130V customized)

Packaging Details

1) 50meters/reel & 100meters/reel ; 
2) one reel/CTN ; 
3) Carton Size : (34*34*12/34*34*21cm).
 
Product Photo
ලෙඩ් කැටරිරියිස්,පටිගත කිරීම,Product-List 1,
white_fpc,
කාර්නාර් ඉන්ටර්නැෂනල් ගෲප් ලිමිටඩ්
WHITE BODY
ලෙඩ් කැටරිරියිස්,පටිගත කිරීම,Product-List 2,
yellow-fpc,
කාර්නාර් ඉන්ටර්නැෂනල් ගෲප් ලිමිටඩ්
YELLOW BODY
ලෙඩ් කැටරිරියිස්,පටිගත කිරීම,Product-List 3,
3014-120p,
කාර්නාර් ඉන්ටර්නැෂනල් ගෲප් ලිමිටඩ්
KN-SMD3014-120P
ලෙඩ් කැටරිරියිස්,පටිගත කිරීම,Product-List 4,
5050-9,
කාර්නාර් ඉන්ටර්නැෂනල් ගෲප් ලිමිටඩ්
KN-SMD5050-60P
ලෙඩ් කැටරිරියිස්,පටිගත කිරීම,Product-List 5,
2835,
කාර්නාර් ඉන්ටර්නැෂනල් ගෲප් ලිමිටඩ්
KN-SMD2835-276P
ලෙඩ් කැටරිරියිස්,පටිගත කිරීම,Product-List 6,
5730,
කාර්නාර් ඉන්ටර්නැෂනල් ගෲප් ලිමිටඩ්
KN-SMD5730-120P

Installation Process


For header
ලෙඩ් කැටරිරියිස්,පටිගත කිරීම,Product-List 7,
1-i-1,
කාර්නාර් ඉන්ටර්නැෂනල් ගෲප් ලිමිටඩ් ලෙඩ් කැටරිරියිස්,පටිගත කිරීම,Product-List 8,
1-i-2,
කාර්නාර් ඉන්ටර්නැෂනල් ගෲප් ලිමිටඩ්
ලෙඩ් කැටරිරියිස්,පටිගත කිරීම,Product-List 9,
1-i-3,
කාර්නාර් ඉන්ටර්නැෂනල් ගෲප් ලිමිටඩ් ලෙඩ් කැටරිරියිස්,පටිගත කිරීම,Product-List 10,
1-i-4,
කාර්නාර් ඉන්ටර්නැෂනල් ගෲප් ලිමිටඩ්

For ender
ලෙඩ් කැටරිරියිස්,පටිගත කිරීම,Product-List 11,
2-i-1,
කාර්නාර් ඉන්ටර්නැෂනල් ගෲප් ලිමිටඩ් ලෙඩ් කැටරිරියිස්,පටිගත කිරීම,Product-List 12,
2-i-2,
කාර්නාර් ඉන්ටර්නැෂනල් ගෲප් ලිමිටඩ්
ලෙඩ් කැටරිරියිස්,පටිගත කිරීම,Product-List 13,
2-i-3,
කාර්නාර් ඉන්ටර්නැෂනල් ගෲප් ලිමිටඩ් ලෙඩ් කැටරිරියිස්,පටිගත කිරීම,Product-List 14,
2-i-4,
කාර්නාර් ඉන්ටර්නැෂනල් ගෲප් ලිමිටඩ්

Application:

Widely used for home decoration , hotels, clubs, shopping malls, etc.
* Decoration or backlight for showcase, advertising, displayer board,corridor, ceiling, stair.
* Lighting for hotel, garden, bridge,road.
* Architectural decorative lighting, boutique atmosphere lighting.
* Extensively applied in Backlighting, concealed lighting, channel letter lighting.
* Decorative lights for holiday, event, show exhibition.
* Emergency & security lighting, advertisement sign lighting.
* Applicable for contour lighting.
අනෙකුත් මාදිලි බලන්න >>
1. 110 / 240V AC 12V DC SMD 5050 2835 5730 3014 LED තීරු ආලෝකය
2.
3.චීනය පටිගත කිරීම අපනයනකරුවන් වේ
චීනයේ තොග වෙළෙන්දන්, විදුලි රැහැන් ආලෝකය, සැහැල්ලු විදුලි ආලෝකය, විදුලි පංකා ආලෝකය, සැහැල්ලු විදුලි ආලෝකය, සැහැල්ලු විදුලි ආලෝකය, විදුලි පංකා, LED බල්බ, විදුලි පන්දම්, ෆයිබර්, පාලකය, ලෙඩ ආවරණ ආලෝකය, ලෙඩ් දාම ආලෝකය, ගස් ආලෝකය

 • ප්රභවය පටිගත කිරීම චීනයේ නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයින් වන ගුෂෙන් ටවුන්හි, චියොන්ෂාන් සිටි,
 • නිෂ්පාදකයෙකු පටිගත කිරීම ගුෂෙන් ටවුන්, චියංෂාන් සිටි, ගුආන් ඩොං පළාත, චීනය
 • නිෂ්පාදකයෙකු පටිගත කිරීම ගුආන් ඩොං චීනයේ.
 • චීනයේ ගුගං ඩොංගේ පටිගත කිරීම නිෂ්පාදකයින් සහ ලැයිස්තුගත කරන්ෙන් සම්පත් සපයන්නේ karnar lighting.
 • මෙම කණ්ඩායමට ඇතුළත් වේ: පටිගත කිරීම
 • ප්රභවය පටිගත කිරීම
 • නිෂ්පාදන සඳහා පටිගත කිරීම
 • චීනය පටිගත කිරීම අපනයනකරුවන් වේ
 • චීනය පටිගත කිරීම තොග වෙළඳුන්
 • ෂොන්ග්ෂාන් පටිගත කිරීම අපනයනකරුවන් වේ
 • ෂොන්ග්ෂාන් පටිගත කිරීම තොග වෙළඳුන්
 • ෂොන්ග්ෂාන් පටිගත කිරීම LED විදුලි බුබුළු සහ විදුලි පහන්, LED විදුලි බල්බ සහ ටියුබ්, ඩයෝඩ, වාහන විදුලි ආලෝක පද්ධති, LED විදුලි ආලෝකය, LED විදුලි පංකා, නිවාඩු දිශාවන්, පහළ වැටවල්, වීදි ලාම්පු, සිවිලිම් ලාම්පු, බිත්ති ලාම්පු, , LED පහන් ආලෝකය, LED ප්ලේටල් ආලෝකය, LED මෘදු පටි ආලෝකය, LED පහලට ආලෝකය, LED සිවිලිං ආලෝකය, LED වෙඩිං ආලෝකය, LED නියොන් ටියුබ්, LED යටි ලාම්පු, LED ලාම්පුව
 • ගුඩ් ඩොන් පටිගත කිරීම LED විදුලි බුබුළු සහ විදුලි පහන්, LED විදුලි බල්බ සහ ටියුබ්, ඩයෝඩ, වාහන විදුලි ආලෝක පද්ධති, LED විදුලි ආලෝකය, LED විදුලි පංකා, නිවාඩු දිශාවන්, පහළ වැටවල්, වීදි ලාම්පු, සිවිලිම් ලාම්පු, බිත්ති ලාම්පු, , LED පහන් ආලෝකය, LED ප්ලේටල් ආලෝකය, LED මෘදු පටි ආලෝකය, LED පහලට ආලෝකය, LED සිවිලිං ආලෝකය, LED වෙඩිං ආලෝකය, LED නියොන් ටියුබ්, LED යටි ලාම්පු, LED ලාම්පුව
 • ගුෂෙන් ටවුන් පටිගත කිරීම LED විදුලි බුබුළු සහ විදුලි පහන්, LED විදුලි බල්බ සහ ටියුබ්, ඩයෝඩ, වාහන විදුලි ආලෝක පද්ධති, LED විදුලි ආලෝකය, LED විදුලි පංකා, නිවාඩු දිශාවන්, පහළ වැටවල්, වීදි ලාම්පු, සිවිලිම් ලාම්පු, බිත්ති ලාම්පු, , LED පහන් ආලෝකය, LED ප්ලේටල් ආලෝකය, LED මෘදු පටි ආලෝකය, LED පහලට ආලෝකය, LED සිවිලිං ආලෝකය, LED වෙඩිං ආලෝකය, LED නියොන් ටියුබ්, LED යටි ලාම්පු, LED ලාම්පුව
 • LED DOWN LIGHT, LED තීන්ත ආලෝකය, LED ප්ලැටිනම් සැපයුම්කරු සහ කර්මාන්තශාලාව Guzhen Town, චීන්ජන් සිටි, ගුආන් ඩොං පළාත, චීනය
 • සැහැල්ලු විදුලි පහන, 3x1w, 3x3w, 3x5w, විදුලි ආලෝකය
 • par64, par light, stage light, led light
 • ඉදිරිපිට බිත්ති සෝදන යන්ත්රය
 • කඹ ආලෝකය, මෙහෙයවන මෝස්තරය
 • කඹ ආලෝකය, රෝද ආලෝක පහන
 • චයිනා හවුස් ආලෝකය, චයිනා ඉහළ බල බල පෙළේ පහන, LED ඩවුන් ලයින්, විදුලි පහන් ආලෝකය, LED පහන් ආලෝකය ගුෂෙන් ටවුන්, චූංෂාන් සිටි, ගුආන් ඩොං පළාත, චීනය
 • LED ඩවුන් ලයිට් සැපයුම්කරු සහ කර්මාන්තශාලාව, ගුෂෙන් ටවුන්, චූංශාන් සිටි, ගුආන් ඩොං පළාත, චීනය
 • LED විදුලි පංකා ආලෝකය, LED ආලෝකය, LED විදුලි පංකා, LED ප්ලැටික් ආලෝකය
 • LED විදුලි පංකා ආලෝකය, LED ආලෝකය, LED විදුලි පංකා, LED ප්ලැටික් ආලෝකය
 • නියොන් ෆ්ලෑෂ් ආලෝකය මෙහෙයවනු ලැබීය
 • LED SOFT STRIP LIGHT, LED නියොන් ෆ්ලෑෂ් ලයිට්, ලෙඩ් වයර් ආලෝකය, නියොන් නළ ආලෝකය මෙහෙයවීය
 • dmx ආලෝකය, ආලෝකය ආලෝකය, dmx ආලෝකය
 • dmx පාලකය, dmx 512 පාලකය මඟිනි
 • ධාවන ක්රීඩා ආලෝකය, සැහැල්ලු ආලෝකය, පහන් ලාම්පුව
 • සැහැල්ලු පහන ආලෝකය, සැහැල්ලු එළියක්
 • සැහැල්ලු විදුලි පංකා, සැහැල්ලු විදුලි පංකාව, සැහැල්ලු විදුලි බලය ආදිය
 • ගස් ආලෝකය, සැහැල්ලු ආලෝකය, චෙරි ආලෝකය මෙහෙයවන ලදී
 • සැහැල්ලු රෝද ආලෝකය මෙහෙයවනු ලැබුවා
 • led64, led led lamp, led lamp
 •  
  LED වාණිජ ආලෝකය
     LED බිත්ති ආලෝකය
     LED ජලගැල්මක්
     LED පන්ෙල් ආලෝකය
     LED තීරු ආලෝකය
     LED ආලෝකය
     LED සිවිලිං ආලෝකය
     LED වෙඩෝනය ආලෝකය
     LED නියොන් නලයක්
     LED භූගත ආලෝකය
     LED ලාම්පුවක්
  LED නිවාඩු ආලෝකය
     LED ලයිට් ආලෝකය
     LED තිර එළිය
     LED ආලෝකය
     LED icicle ආලෝකය
     LED ආලේපිත ටයිප් ආලෝකය
     LED රබර් කේබල් ආලෝකය
  LED අථත්ය යථාර්ථය ආලෝකය
     LED පොල්තෙල් ආලෝකය
     LED චෙරි ආලෝකය
     LED පොල් පල් ගස් ආලෝකය
  අමතර උපාංග
     පාලකය
     ප්ලග් ප්ලග් එක
     බල සැපයුම
  ඇසුරුම් කිරීම
  නිෂ්පාදන සහතිකය
     වෙළඳ නාමය සහ පේටන්ට්
     සහතිකය
   

  Karnar in Globalsources.com

  Karnar in youtube

  අපි පහත සඳහන් තොග සැපයුම සඳහා සහය දක්වයි

  ගුවන්, මුහුදින්

  Shipment by UPS ! Shipment by DHL !

  Shipment by TNT ! Shipment by EMS !  අපි ගෙවීම් වලට යටින් සහාය දෙනවා

  වයර් ට්රාන්ෆර්

  Pay by Western union !

  Pay by Paypal, credit card !


     
   
   
  ©2005-2018 Karnar   අප අමතන්න   අඩවි සිතියම  Last modified: August 09 2020 03:19:55.

  shqiptar   العربية   አማርኛ   Azərbaycan   Gaeilge   Eesti keel   Euskal   беларускі   български   Íslensku   Polski   Bosanski   فارسی   Burry (Afrikaans)   dansk   Deutsche Sprache   Русский язык   Français   Filipino   suomalainen   Frysk   ភាសាខ្មែរ   ქართული   ગુજરાતી   Қазақша   Kreyòl Ayisyen   한국어   Hausa   Nederlands   Кыргыз тили   Galego   Català   Česky   ಕನ್ನಡ   Corsa   hrvatski   Kurdî   Latine   Latviešu   ລາວ   Lietuviškai   Lëtzebuergesch   românesc   Malagasy   Malti   मराठी   മലയാളം   Melayu   Македонски   Maori   Монгол хэл   বাংলা ভাষার   မြန်မာ   Miao   IsiXhosa saseMzantsi Afrika   I-South African Zulu   नेपाली   norsk språk   ਪੰਜਾਬੀ   Português   پښتو   Chichewa   日本語   svenska   Samoa   Српски   Sesotho   සිංහල   Esperanto   slovenského jazyk   Slovenščina   Kiswahili   Gàidhlig na h-Alba   Sugbo   Somali   Тоҷикӣ   తెలుగు   தமிழ் மொழி   ไทย   Türk dili   Cymraeg   اردو   Українська   O'zbek   Español   עברית   Ελληνικά   Hawaiian   سنڌي   magyar   Shinra   Հայերեն   Asụsụ Ibo   lingua italiana   ייִדיש   हिन्दी   Sunda Indonesian   Bahasa indonesia   Wong Jawa   Yorùbá   Người việt nam   中文(繁體)   中文(简体)