කර්නාන් නාමාවලිය >>>> මාර්ගගතව බලන්න   බාගත .zip කරුණාකර අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න වේගවත් සේවාදායකයක් තෝරන්න!අපේ ඉංග්රීසි සේවාදායකය බලන්න!අපේ චීන සේවාදායකයා හමුවන්න!


IP68 මූලික නිෂ්පාදන > LED ආලෝක පහන් > Product-List
SP-F620A-108P, 216WSP-F620A-216P, 430W250W චතුරස්රය IP65 DMX LED බිත්ති සෝදන යන්ත්ර500W චතුරස්රය IP65 DMX LED බිත්ති සෝදන යන්ත්ර
250W චතුරස්රය IP65 LED ගංවතුර ආලෝකය500W චතුරස්රය IP65 LED ගංවතුර ආලෝකය250W චතුරස්රය IP65 RGB LED ගංවතුර ආලෝකය500W චතුරස්රය IP65 RGB LED ගංවතුර ආලෝකය
LWW-10 LED බිත්ති සෝදන යන්ත්රLWW-10 LED ජලගැල්ම220 W චුම්බක ජලයෙන් තොර LED බිත්ති සෝදන යන්ත්ර220W චතුරස්රාකාර ජලවහන LED ජල ගැලීම්
220W චතුරස්රාකාර LED බිත්ති සෝදන යන්ත්ර220W වර්ග අඩි LED ජලගැල්ම220W LED බිත්ති විදින220W LED ජල ගැලීම්
LWW-9 LED බිත්ති සෝදන යන්ත්රLWW-9 LED ජලගැල්මSP-F310B-36P, 75WSP-F310A-36P, 75W
SP-F310A-52P, 150Wපවුම් 155 W චුම්බක ජලයෙන් තොර LED බිත්ති සෝදන යන්ත්ර155W වර්ග අඩි ජල රහිත LED ජලගැල්ම155W චතුරස්රයේ LED බිත්ති සෝදන යන්ත්රය
155W වර්ග අඩි LED ජලගැල්ම155W LED බිත්ති සෝදන යන්ත්ර155W LED ජලගැලීම්LWW-8 LED බිත්ති සෝදන යන්ත්ර
LWW-8 LED ජලගැල්ම108W 216W චතුරස්ර ජලයෙන් තොර LED බිත්ති සෝදන යන්ත්ර108W 216W වර්ග අඩි ජල රහිත LED ජලගැල්ම108W 216W චතුරස්රය LED ​​බිත්ති සෝදන යන්ත්ර
108W 216W වර්ග අඩි LED ජලගැල්ම108W 216W LED බිත්ති විදින108W 216W LED ජල ගැලීම්LWW-7 LED බිත්ති සෝදන යන්ත්ර
LWW-7 LED ජලගැල්ම25W 48W චතුරස්ර ජලයෙන් තොර LED බිත්ති සෝදන යන්ත්ර25W 48W චතුරස්රාකාර ජලවහන LED ජල ගැලීම්25W 48W චතුරස්රයේ LED බිත්ති සෝදන යන්ත්රය
25W 48W වර්ග අඩි LED ජලගැල්ම25W 48W LED බිත්ති විදින25W 48W LED ජලගැල්මLWW-6 LED බිත්ති සෝදන යන්ත්ර
LWW-6 LED ජලගැල්ම26W 32W 48W ෙර්ඛීය ජලෙයන් කියාත්මක LED බිත්ති ආවරණ26W 32W 48W රේඛීය ජලය රහිත LED ජල ගැලීම්26W 32W 48W ලීනියර් LED බිත්ති සෝදන යන්ත්ර
26W 32W 48W රේඛීය LED ​​ජල ගැලීම්26W 32W 48W ලීනියර් LED බිත්ති සෝදන යන්ත්ර26W 32W 48W රේඛීය LED ​​ජල ගැලීම්LWW-5 LED බිත්ති සෝදන යන්ත්රය
LWW-5 LED ජලගැල්ම40W 80W 90W linear waterproof IP65 DMX RGB හෝ ස්ථාවර LWW-4 LED බිත්ති සෝදන යන්ත්ර40W 80W 90W ලීනියර් ජලයෙන් තොර LED බිත්ති සෝදන යන්ත්ර40W 80W 90W රේඛීය ජලය රහිත LED ජල ගැලීම්
40W 80W 90W ලීනියර් LED බිත්ති සෝදන යන්ත්ර40W 80W 90W රේඛීය LED ​​ජල ගැලීම්40W 80W 90W ලීනියර් LED බිත්ති සෝදන යන්ත්ර40W 80W 90W රේඛීය LED ​​ජල ගැලීම්
LWW-4 LED බිත්ති සෝදන යන්ත්රLWW-4 LED ජලගැල්ම26W 48W රේඛා IP20 DMX RGB හෝ ස්ථාවර LWW-3 LED බිත්ති සෝදන යන්ත්රය26W 48W රේඛීය ජල මාර්ගයේ LED බිත්ති සෝදන යන්ත්ර
26W 48W රේඛීය ජලයෙන් ඔරොත්තු දෙන LED ජලගැල්ම26W 48W ලීනියර් LED බිත්ති සෝදන යන්ත්ර26W 48W රේඛීය LED ​​ජල ගැලීම්26W 48W ලීනියර් LED බිත්ති සෝදන යන්ත්ර
26W 48W රේඛීය LED ​​ජල ගැලීම්LWW-3 LED බිත්ති සෝදන යන්ත්රLWW-3 LED ජලගැල්ම96W 192W රේඛීය ජලයෙන් තොර IP65 DMX RGB හෝ ස්ථාවර LWW-2 LED බිත්ති සෝදන යන්ත්රයකි
96W 192W රේඛා ජලයෙන් තොර LED බිත්ති සෝදන යන්ත්ර96W 192W රේඛීය ජලයෙන් ඔරොත්තු දෙන LED ජලගැල්ම96W 192W ලීනියර් LED බිත්ති සෝදන යන්ත්රය96W 192W රේඛීය LED ​​ජල ගැලීම්
96W 192W ලීනියර් LED බිත්ති සෝදන යන්ත්රය96W 192W රේඛීය LED ​​ජල ගැලීම්LWW-2 LED බිත්ති සෝදන යන්ත්රLWW-2 LED ජලගැල්ම
15W 25W 48W රේඛීය ජලයෙන් තොර IP65 DMX RGB හෝ ස්ථාවර LWW-1 LED බිත්ති සෝදන යන්ත්ර15W 25W 48W ලීනියර් ජල කලරුවේ LED බිත්ති සෝදන යන්ත්රය15W 25W 48W ලීනියර් ජල රහිත LED ජලගැල්ම15W 25W 48W ලීනියර් LED බිත්ති සෝදන යන්ත්ර
15W 25W 48W රේඛීය LED ​​ජල ගැලීම්15W 25W 48W ලීනියර් LED බිත්ති සෝදන යන්ත්ර15W 25W 48W රේඛීය LED ​​ජල ගැලීම්LWW-1 LED බිත්ති සෝදන යන්ත්ර
LWW-1 LED ජලගැල්ම


අනෙකුත් මාදිලි බලන්න >>
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 15W 25W 48W රේඛීය ජලයෙන් තොර IP65 DMX RGB හෝ ස්ථාවර LWW-1 LED බිත්ති සෝදන යන්ත්ර

15W 25W 48W රේඛීය ජලයෙන් තොර IP65 DMX RGB හෝ ස්ථාවර LWW-1 LED බිත්ති සෝදන යන්ත්ර. ( 15W 25W 48W රේඛීය ජලයෙන් තොර IP65 DMX RGB හෝ ස්ථාවර LWW-1 LED බිත්ති සෝදන යන්ත්ර )

15W 25W 48W රේඛීය ජලයෙන් තොර IP65 DMX RGB හෝ ස්ථාවර LWW-1 LED බිත්ති සෝදන යන්ත්ර


A:Structure and Specification:
Size:L343*W152*H214mm
Material of Shell: aluminum alloy
Weight:3.9kgs ± 5%
Rotary angle: 180°
IP68 මූලික නිෂ්පාදන,LED ආලෝක පහන්,Product-List 1,
lww-1,
කාර්නාර් ඉන්ටර්නැෂනල් ගෲප් ලිමිටඩ්
structure

B:Technical Parameters
Input Voltage : 100V~256V AC
Operating Voltage : 12V DC/24V DC
Protection Rating : IP65
Operating Temperature : -40°C ~60°C

IP68 මූලික නිෂ්පාදන,LED ආලෝක පහන්,Product-List 2,
lww-1-1,
කාර්නාර් ඉන්ටර්නැෂනල් ගෲප් ලිමිටඩ්
LWW-1-180/360
IP68 මූලික නිෂ්පාදන,LED ආලෝක පහන්,Product-List 3,
lww-1-2,
කාර්නාර් ඉන්ටර්නැෂනල් ගෲප් ලිමිටඩ්
LWW-1-36P
ITEM NO.
LED Quantity
Color
Current
Power Consumption
Beam Angel Project distance
LWW-1-180
180LED
R-60, G-60, B-60
0.06A(Max.)
15Watts
45°
15M
LWW-1-360
360LED
R-120, G-120, B-120
0.11A(Max.)
25Watts
45°
15M
LWW-1-36P
36 POWER LED
R-12, G-12, B-12
0.22A(Max.)
48Watts
25°
20M


අනෙකුත් මාදිලි බලන්න >>
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 15W 25W 48W රේඛීය ජලයෙන් තොර IP65 DMX RGB හෝ ස්ථාවර LWW-1 LED බිත්ති සෝදන යන්ත්රචීනය LED ආලෝක පහන් අපනයනකරුවන් වේ
චීනයේ තොග වෙළෙන්දන්, විදුලි රැහැන් ආලෝකය, සැහැල්ලු විදුලි ආලෝකය, විදුලි පංකා ආලෝකය, සැහැල්ලු විදුලි ආලෝකය, සැහැල්ලු විදුලි ආලෝකය, විදුලි පංකා, LED බල්බ, විදුලි පන්දම්, ෆයිබර්, පාලකය, ලෙඩ ආවරණ ආලෝකය, ලෙඩ් දාම ආලෝකය, ගස් ආලෝකය

 • ප්රභවය LED ආලෝක පහන් චීනයේ නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයින් වන ගුෂෙන් ටවුන්හි, චියොන්ෂාන් සිටි,
 • නිෂ්පාදකයෙකු LED ආලෝක පහන් ගුෂෙන් ටවුන්, චියංෂාන් සිටි, ගුආන් ඩොං පළාත, චීනය
 • නිෂ්පාදකයෙකු LED ආලෝක පහන් ගුආන් ඩොං චීනයේ.
 • චීනයේ ගුගං ඩොංගේ LED ආලෝක පහන් නිෂ්පාදකයින් සහ ලැයිස්තුගත කරන්ෙන් සම්පත් සපයන්නේ karnar lighting.
 • මෙම කණ්ඩායමට ඇතුළත් වේ: LED ආලෝක පහන්
 • ප්රභවය LED ආලෝක පහන්
 • නිෂ්පාදන සඳහා LED ආලෝක පහන්
 • චීනය LED ආලෝක පහන් අපනයනකරුවන් වේ
 • චීනය LED ආලෝක පහන් තොග වෙළඳුන්
 • ෂොන්ග්ෂාන් LED ආලෝක පහන් අපනයනකරුවන් වේ
 • ෂොන්ග්ෂාන් LED ආලෝක පහන් තොග වෙළඳුන්
 • ෂොන්ග්ෂාන් LED ආලෝක පහන් LED විදුලි බුබුළු සහ විදුලි පහන්, LED විදුලි බල්බ සහ ටියුබ්, ඩයෝඩ, වාහන විදුලි ආලෝක පද්ධති, LED විදුලි ආලෝකය, LED විදුලි පංකා, නිවාඩු දිශාවන්, පහළ වැටවල්, වීදි ලාම්පු, සිවිලිම් ලාම්පු, බිත්ති ලාම්පු, , LED පහන් ආලෝකය, LED ප්ලේටල් ආලෝකය, LED මෘදු පටි ආලෝකය, LED පහලට ආලෝකය, LED සිවිලිං ආලෝකය, LED වෙඩිං ආලෝකය, LED නියොන් ටියුබ්, LED යටි ලාම්පු, LED ලාම්පුව
 • ගුඩ් ඩොන් LED ආලෝක පහන් LED විදුලි බුබුළු සහ විදුලි පහන්, LED විදුලි බල්බ සහ ටියුබ්, ඩයෝඩ, වාහන විදුලි ආලෝක පද්ධති, LED විදුලි ආලෝකය, LED විදුලි පංකා, නිවාඩු දිශාවන්, පහළ වැටවල්, වීදි ලාම්පු, සිවිලිම් ලාම්පු, බිත්ති ලාම්පු, , LED පහන් ආලෝකය, LED ප්ලේටල් ආලෝකය, LED මෘදු පටි ආලෝකය, LED පහලට ආලෝකය, LED සිවිලිං ආලෝකය, LED වෙඩිං ආලෝකය, LED නියොන් ටියුබ්, LED යටි ලාම්පු, LED ලාම්පුව
 • ගුෂෙන් ටවුන් LED ආලෝක පහන් LED විදුලි බුබුළු සහ විදුලි පහන්, LED විදුලි බල්බ සහ ටියුබ්, ඩයෝඩ, වාහන විදුලි ආලෝක පද්ධති, LED විදුලි ආලෝකය, LED විදුලි පංකා, නිවාඩු දිශාවන්, පහළ වැටවල්, වීදි ලාම්පු, සිවිලිම් ලාම්පු, බිත්ති ලාම්පු, , LED පහන් ආලෝකය, LED ප්ලේටල් ආලෝකය, LED මෘදු පටි ආලෝකය, LED පහලට ආලෝකය, LED සිවිලිං ආලෝකය, LED වෙඩිං ආලෝකය, LED නියොන් ටියුබ්, LED යටි ලාම්පු, LED ලාම්පුව
 • LED DOWN LIGHT, LED තීන්ත ආලෝකය, LED ප්ලැටිනම් සැපයුම්කරු සහ කර්මාන්තශාලාව Guzhen Town, චීන්ජන් සිටි, ගුආන් ඩොං පළාත, චීනය
 • සැහැල්ලු විදුලි පහන, 3x1w, 3x3w, 3x5w, විදුලි ආලෝකය
 • par64, par light, stage light, led light
 • ඉදිරිපිට බිත්ති සෝදන යන්ත්රය
 • කඹ ආලෝකය, මෙහෙයවන මෝස්තරය
 • කඹ ආලෝකය, රෝද ආලෝක පහන
 • චයිනා හවුස් ආලෝකය, චයිනා ඉහළ බල බල පෙළේ පහන, LED ඩවුන් ලයින්, විදුලි පහන් ආලෝකය, LED පහන් ආලෝකය ගුෂෙන් ටවුන්, චූංෂාන් සිටි, ගුආන් ඩොං පළාත, චීනය
 • LED ඩවුන් ලයිට් සැපයුම්කරු සහ කර්මාන්තශාලාව, ගුෂෙන් ටවුන්, චූංශාන් සිටි, ගුආන් ඩොං පළාත, චීනය
 • LED විදුලි පංකා ආලෝකය, LED ආලෝකය, LED විදුලි පංකා, LED ප්ලැටික් ආලෝකය
 • LED විදුලි පංකා ආලෝකය, LED ආලෝකය, LED විදුලි පංකා, LED ප්ලැටික් ආලෝකය
 • නියොන් ෆ්ලෑෂ් ආලෝකය මෙහෙයවනු ලැබීය
 • LED SOFT STRIP LIGHT, LED නියොන් ෆ්ලෑෂ් ලයිට්, ලෙඩ් වයර් ආලෝකය, නියොන් නළ ආලෝකය මෙහෙයවීය
 • dmx ආලෝකය, ආලෝකය ආලෝකය, dmx ආලෝකය
 • dmx පාලකය, dmx 512 පාලකය මඟිනි
 • ධාවන ක්රීඩා ආලෝකය, සැහැල්ලු ආලෝකය, පහන් ලාම්පුව
 • සැහැල්ලු පහන ආලෝකය, සැහැල්ලු එළියක්
 • සැහැල්ලු විදුලි පංකා, සැහැල්ලු විදුලි පංකාව, සැහැල්ලු විදුලි බලය ආදිය
 • ගස් ආලෝකය, සැහැල්ලු ආලෝකය, චෙරි ආලෝකය මෙහෙයවන ලදී
 • සැහැල්ලු රෝද ආලෝකය මෙහෙයවනු ලැබුවා
 • led64, led led lamp, led lamp
 •  
  LED වාණිජ ආලෝකය
     LED බිත්ති ආලෝකය
     LED ජලගැල්මක්
     LED පන්ෙල් ආලෝකය
     LED තීරු ආලෝකය
     LED ආලෝකය
     LED සිවිලිං ආලෝකය
     LED වෙඩෝනය ආලෝකය
     LED නියොන් නලයක්
     LED භූගත ආලෝකය
     LED ලාම්පුවක්
  LED නිවාඩු ආලෝකය
     LED ලයිට් ආලෝකය
     LED තිර එළිය
     LED ආලෝකය
     LED icicle ආලෝකය
     LED ආලේපිත ටයිප් ආලෝකය
     LED රබර් කේබල් ආලෝකය
  LED අථත්ය යථාර්ථය ආලෝකය
     LED පොල්තෙල් ආලෝකය
     LED චෙරි ආලෝකය
     LED පොල් පල් ගස් ආලෝකය
  අමතර උපාංග
     පාලකය
     ප්ලග් ප්ලග් එක
     බල සැපයුම
  ඇසුරුම් කිරීම
  නිෂ්පාදන සහතිකය
     වෙළඳ නාමය සහ පේටන්ට්
     සහතිකය
   

  Karnar in Globalsources.com

  Karnar in youtube

  අපි පහත සඳහන් තොග සැපයුම සඳහා සහය දක්වයි

  ගුවන්, මුහුදින්

  Shipment by UPS ! Shipment by DHL !

  Shipment by TNT ! Shipment by EMS !  අපි ගෙවීම් වලට යටින් සහාය දෙනවා

  වයර් ට්රාන්ෆර්

  Pay by Western union !

  Pay by Paypal, credit card !


     
   
   
  ©2005-2018 Karnar   අප අමතන්න   අඩවි සිතියම  Last modified: August 09 2020 03:19:55.

  shqiptar   العربية   አማርኛ   Azərbaycan   Gaeilge   Eesti keel   Euskal   беларускі   български   Íslensku   Polski   Bosanski   فارسی   Burry (Afrikaans)   dansk   Deutsche Sprache   Русский язык   Français   Filipino   suomalainen   Frysk   ភាសាខ្មែរ   ქართული   ગુજરાતી   Қазақша   Kreyòl Ayisyen   한국어   Hausa   Nederlands   Кыргыз тили   Galego   Català   Česky   ಕನ್ನಡ   Corsa   hrvatski   Kurdî   Latine   Latviešu   ລາວ   Lietuviškai   Lëtzebuergesch   românesc   Malagasy   Malti   मराठी   മലയാളം   Melayu   Македонски   Maori   Монгол хэл   বাংলা ভাষার   မြန်မာ   Miao   IsiXhosa saseMzantsi Afrika   I-South African Zulu   नेपाली   norsk språk   ਪੰਜਾਬੀ   Português   پښتو   Chichewa   日本語   svenska   Samoa   Српски   Sesotho   සිංහල   Esperanto   slovenského jazyk   Slovenščina   Kiswahili   Gàidhlig na h-Alba   Sugbo   Somali   Тоҷикӣ   తెలుగు   தமிழ் மொழி   ไทย   Türk dili   Cymraeg   اردو   Українська   O'zbek   Español   עברית   Ελληνικά   Hawaiian   سنڌي   magyar   Shinra   Հայերեն   Asụsụ Ibo   lingua italiana   ייִדיש   हिन्दी   Sunda Indonesian   Bahasa indonesia   Wong Jawa   Yorùbá   Người việt nam   中文(繁體)   中文(简体)